11.24.13 sports senior night

Published: Mon Nov 25, 2013 03:00 a.m.
Samantha Smoak • The Daily Beacon

Senior night at Neyland Stadium on Nov. 23.